Najnovšie články


Nepokoj duše

Nepokoj duše

Každý človek v sebe cíti zvláštny, nedefinovateľný a neurčitý vnútorný nepokoj. Nepokoj, ktorý ho stále núti niečo hľadať a o niečo usilovať. A keď to čo hľadá a o čo usiluje napokon dosiahne, nepokoj duše sa po nejakej dobe ozve zas. Zdanlivo akoby nebolo celkom ničoho, čím by sa dal uhasiť. Ba časom, s pribúdajúcimi rokmi sa akoby ešte viac stupňoval a prerastal až v drásajúci pocit nenaplnenosti bytia ...čítať článok


Znovuzrodenia

Znovuzrodenia

Človek so svojím jednostranne prepestovaným rozumom sa rád oddáva pôžitku poznania, pričom pravé Poznanie, skutočná Múdrosť a Pravda nepochádza od neho. On z nej môže iba čerpať alebo sa ju snažiť napodobniť.

Žiaľ, pre svoj pád do hriechu nedokáže už oceniť ani nádheru spočívajúcu v jednoduchosti. Výsledkom jeho namáhavého učenia nemôže byť predsa niečo, čo dokáže pochopiť aj dieťa! Skutočná Pravda je však jednoduchá, natoľko jednoduchá, že jej pochopenie nevyžaduje namáhavé štúdium cudzích názorov. Vyžaduje len bdelý pohyb ducha, prežívajúceho život tak, že dokáže vnímať súvislosti vo všetkom, čo sa okolo neho deje a čo sa ho dotýka. ...čítať článok


Prečo nás viac priťahuje zlo?

Prečo nás viac priťahuje zlo?

Na svete je neuveriteľne mnoho zla a zdá sa, že už dokonca prevažuje nad dobrom. Je tomu tak preto, lebo to zlé je pre ľudí akosi príťažlivejšie ako to dobré. Konať zlo je totiž jednoduchšie, pohodlnejšie a ľahšie, ako konať dobro. A preto aj väčšina ľudí volí túto jednoduchšiu a pohodlnejšiu cestu, ktorá na nich nekladie takmer žiadne nároky ...čítať článok


Neznáme kozmické žiarenie

Neznáme kozmické žiarenie

V článku „Prečo dochádza k prírodným katastrofám“ sme sa v minulom čísle nášho časopisu mohli dočítať o vzrastajúcom tlaku Svetla, ktorý spôsobuje u ľudí nielen zmenu myslenia, ale má na svedomí okrem iného aj neustály nárast psychických ochorení. Na podnet viacerých čitateľov prinášame v tomto čísle podrobnejšie informácie o spomínanom tlaku, vyvolanom neznámym kozmickým žiarením ...čítať článok (časopis č.11/2011)


Ako bude zem očistená od zla?

Ako bude zem očistená od zla?

Takto to dnes chodí - hovoria ľudia a fatálne sa zmierujú s mnohostrannými prejavmi zla. Zlo sa stáva samozrejmosťou a niečím úplne normálnym. Zmierujeme sa s nečestnosťou, nepoctivosťou, nespravodlivosťou a prispôsobujeme sa im. Je len málo takých ktorí veria, že zlo na tejto zemi môže byť zničené. A predsa, aj keď sa to zdá neuveriteľné, zničené bude! A predsa padne, hoci dnes to málokto považuje za možné! Ako k tomu dôjde? ...čítať článok


Úvaha o ľudskom stude

Úvaha o ľudskom stude

Existujú rôzne názorové skupiny a združenia, ktoré považujú väčšiu, alebo menšiu mieru telesného obnažovania za jedno najlegitímnejších ľudských práv. Medzi najextrémnejšie prejavy týchto trendov patrí nudizmus a medzi umiernenejšie súčasná, a to najmä ženská móda.

Tieto názorové skupiny majú samozrejme mnoho pádnych argumentov, zdôvodňujúcich prečo je to správne, legitímne a žiadúce. Spomeňme trebárs napríklad ten, že človek pochádza zo zvieraťa a u zvierat je nahota niečím absolútne prirodzeným a normálnym ...čítať článok


Obmedzenosť človeka

Obmedzenosť človeka

Človek sa sám, dobrovoľne, slobodne a zo svojho vlastného rozhodnutia obmedzil vo vnímaní reality. Rozhodol sa totiž nevnímať ju celú, ale len jej časť. A túto časť považuje za celok, mimo ktorého pre neho nič ďalšieho nejestvuje. A všetko jeho myslenie a uvažovanie, všetky jeho závery a rozhodnutia ktoré činí, celá jeho životná orientácia stojí na tomto nesprávnom základe ...čítať článokAni všetka temnota sveta nedokáže uhasiť svetlo jedinej sviečky


Oznamy

Stránky už nespravuje Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti.

Výber starších článkov


Veľkonočné zamyslenie

Veľkonočné zamyslenie

V období Veľkej noci sa často zamýšľame nad životom a smrťou Ježiša Krista, ktorý trpel od ľudí a zomrel na kríži mučeníckou smrťou. Táto smrť sa všeobecne považuje za nevyhnutnú súčasť Jeho spasiteľského diela, ktorú, podľa doterajších výkladov, musel podstúpiť, aby ľudské duše mohli byť práve touto smrťou spasené. Tento názor je azda najvýstižnejšie vyjadrený slovami: „Hľa, Baránok Boží, ktorý (svojou krvou) sníma hriechy sveta ...čítať článok


Vykupiteľ

Ježiš Kristus - Syn Boží

Medzi Svetlom a temnotami je teda nepreklenuteľná priepasť, uprostred ktorej je človek a jeho zem!

Teraz spočíva v ľudských rukách, či pôjdu v ústrety Svetlu alebo temnu, podľa druhu ich chcenia a priania. Záleží tiež, či otvoria brány a urovnajú cestu tak, aby zem zaplavilo buď Svetlo alebo temno. Sami pritom tvoria silou svojho chcenia základňu, ktorá dáva pevnú oporu Svetlu alebo temnu, a z ktorej Svetlo alebo temno môže potom viac alebo menej účinne pôsobiť ...čítať článok


Skutočná pravda je jednoduchá!

Skutočná pravda je jednoduchá!

Hmotný svet a hmota samotná je niekedy naozaj veľmi zložito formovaná, ale skutočná Pravda o živote je prostá a jednoduchá. Jedine jej pochopenie nám však môže dať reálny kľúč k ovládnutiu hmoty a zároveň ukázať cestu k šťastnému životu na zemi.

Aby sme to lepšie pochopili, predstavme si strom, ktorý má tisíce listov, nachádzajúcich sa na tisícoch drobných konárikoch. Tieto drobné konáriky rastú na hrubších konárikoch, tieto zase na ešte hrubších a tie nakoniec na hrubých nosných konároch, vychádzajúcich priamo z kmeňa ...čítať článok


Príťažlivosť záhadológie

Príťažlivosť záhadológie

Na internete existuje veľké množstvo stránok s duchovnou tématikou. Niektoré majú návštevnosť väčšiu, iné menšiu. Tie najvyššie návštevnosti zaznamenávajú zväčša stránky, na ktoré sa veľmi dobre hodí pojem - záhadológia. Ide o prezentovanie rôznych mystických javov a súvislostí, rôznych záhad a vecí tajomných či neznámych. Ide o čítanie zaujímavé, napínavé, ba neraz až mraziace v chrbte. Prevádzkovatelia stránok poskytujú tieto informácie svojim čitateľom mnohokrát v dobrej viere preto, aby mohli rozširovať svoj rozhľad a aby mohli duchovne rásť ...čítať článok


Cesta zlého činu Stvorením a ochrana pred jeho účinkami

Cesta zlého činu Stvorením a ochrana pred jeho účinkami

Zlý skutok! Niet snáď na zemi človeka, ktorý by sa ním nezaťažil. A tento zlý skutok, spôsobený, či už myšlienkou, citom, slovom, alebo viditeľným, hrubohmotným činom, zlý skutok na akejkoľvek zo spomínaných úrovní, musí priniesť každému, kto sa ním previnil, celkom zákonite zodpovedajúci, a teda nie iný, ako opäť zlý, spätný účinok ...čítať článok